لطفا جهت استعلام قیمت محصولات عمده فروشی با شماره همراه 12981906 - 099 تماس حاصل فرمایید


ردیف نام محصول وضعیت
1 لاشه کامل موجود
2 شقه کامل موجود
3 ران کامل موجود
4 سردست با ماهیچه موجود
5 کف دست موجود
6 راسته با استخوان موجود
7 راسته بدون استخوان موجود
8 قلوه گاه بدون استخوان موجود
9 دل و جگر موجود
10 سیرابی موجود
11 کله و پاچه موجود
12 دنبه موجود
13 ران بدون استخوان موجود
14 سردست بدون استخوان موجود
15 راسته با استخوان موجود
16 راسته بدون استخوان موجود
17 ماهیچه موجود
18 فیله موجود
19 گردن موجود
20 خرده راسته موجود
21 خرده گوشت (راسته) موجود
22 زبان موجود
23 پاچه موجود
24 قلم موجود
25 مرغ کامل کیسه ای موجود
26 سینه بدون پوست و استخوان موجود
27 سینه با استخوان موجود
28 ران بدون پوست (ممتاز) موجود
29 ران با پوست موجود
30 مغز ران موجود
31 فیله موجود
32 ساق موجود
33 بال موجود
34 بازو موجود
35 جوجه کباب ران مرغ زعفراني 5 کيلويي تازه کيمبال موجود
36 جوجه کباب سينه مرغ زعفراني 5 کيلويي تازه کيمبال موجود
37 جوجه کباب ران مرغ مکزيکي 5کيلويي تازه کيمبال موجود
38 جوجه کباب ران مرغ لاري 5 کيلويي تازه کيمبال موجود
39 جوجه کباب ران مرغ سبزيجات 5 کيلويي تازه کيمبال موجود
40 جوجه کباب ران مرغ ترش 5 کيلويي تازه کيمبال موجود
41 جوجه کباب ران مرغ گيلکي 5 کيلويي تازه کيمبال موجود
42 جوجه کباب ران مرغ ماسالا 5 کيلويي تازه کيمبال موجود
43 جوجه کباب ران مرغ باربيکيو 5 کيلويي تازه کيمبال موجود
44 جوجه کباب ران مرغ فسنجاني 5 کيلويي تازه کيمبال موجود
45 جوجه کباب ران مرغ لبناني 5 کيلويي تازه کيمبال موجود
46 جوجه کباب ران مرغ عشايري 5 کيلويي تازه کيمبال موجود
47 جوجه کباب ران مرغ تي کا 5 کيلويي تازه کيمبال موجود
48 جوجه کباب ران مرغ کشميري 5 کيلويي تازه کيمبال موجود
49 بال وبازوي مرغ زعفراني 5کيلويي تازه کيمبال موجود
50 بال و بازوي مرغ مکزيکي 5کيلويي تازه کيمبال موجود
51 بال و بازوي مرغ سبزيجات 5 کيلويي تازه کيمبال موجود
52 بال مرغ زعفراني 5 کيلويي تازه کيمبال موجود
53 بال مرغ مکزيکي 5 کيلويي تازه کيمبال موجود
54 بازو مرغ زعفراني 5 کيلويي تازه کيمبال موجود
55 بازو مرغ مکزيکي 5 کيلويي تازه کيمبال موجود
56 چنجه گوساله کلاسيک اصيل 3 کيلويي تازه کيمبال موجود
57 شنيتسل مرغ فله 2 کيلويي تازه کيمبال موجود
58 فيله مرغ سوخاري فله 2 کيلويي تازه کيمبال موجود
59 ناگت ستاره ای 2 کيلويي تازه کيمبال موجود
60 ناگت فله 2 کيلويي تازه کيمبال موجود
61 پپروني70% وکيوم 300 گرمي کيمبال موجود
62 قارچ ومرغ 55% وکيوم 300 گرمي کيمبال موجود
63 کالباس بوقلمون 90 درصد فله کيمبال موجود
64 کالباس پپروني 70 درصد رول 1 کيلويي کيمبال موجود
65 کالباس پپروني 70 درصد فله کيمبال موجود
66 کالباس پپروني 70% رول 400 گرمي خانواده کيمبال موجود
67 کالباس خشک 60 درصد رول 500 گرمي خانواده کيمبال موجود
68 کالباس خشک 60 درصد فله کيمبال موجود
69 کالباس خشک وِيژه 60% رول 400 گرمي خانواده کيمبال موجود
70 کالباس خشک60% وکيوم 300 گرمي کيمبال موجود
71 کالباس قارچ و مرغ 55 درصد فله کيمبال موجود
72 کالباس قارچ و مرغ 60% رول 400 گرمي خانواده کيمبال موجود
73 کالباس گوشت 90 درصد فله کيمبال موجود
74 کالباس گوشت بوقلمون 90% بسته 250 گرمي کيمبال موجود
75 کالباس گوشت مرغ 90% بسته 250 گرمي کيمبال موجود
76 کالباس ليونر 60 درصد فله کيمبال موجود
77 کالباس ليونر رول 500 گرمي خانواده کيمبال موجود
78 کالباس مارتادلا 40 درصد رول 500 گرمي خانواده کيمبال موجود
79 کالباس مارتادلا 40 درصد فله کيمبال موجود
80 کالباس مخلوط گوشت مرغ و قارچ 60% بسته وکيومي 300 گرمي کيمبال موجود
81 کالباس مخلوط گوشت و مرغ 90 درصد فله کيمبال موجود
82 کالباس مخلوط مرغ و گوشت 70% وکيوم300 گرمي کيمبال موجود
83 کالباس مرغ 90 درصد فله کيمبال موجود
84 کالباس نوروزي 90 درصد فله کيمبال موجود
85 نوروزي 90% وکيوم 300 گرمي کيمبال موجود
86 سوسيس انگشتي90% نايلون500 گرمي کيمبال موجود
87 سوسيس آلماني 40% توري 1 کيلويي کيمبال موجود
88 سوسيس آلماني 40% توري 500 گرمي کيمبال موجود
89 سوسيس آلماني 40% کيمبال - فله موجود
90 سوسيس آلماني40% نايلون 1 کيلويي کيمبال موجود
91 فرانکفورتر 70% توري 500 گرمي کيمبال موجود
92 فرانکفورتر 70% کيمبال - فله موجود
93 فرانکفورتر70% نايلون 1 کيلويي کيمبال موجود
94 فرانکفورتر70% وکيوم 300 گرمي کيمبال موجود
95 کوکتل پنير 55% کيمبال - فله موجود
96 کوکتل پنير55% نايلون 1 کيلويي کيمبال موجود
97 کوکتل پنير55% وکيوم 300 گرمي کيمبال موجود
98 کوکتل پنيري 55% توري 500 گرمي کيمبال موجود
99 کوکتل گوشت 55% توري 500 گرمي کيمبال موجود
100 کوکتل گوشت 55% کيمبال - فله موجود
101 کوکتل گوشت 55% نايلون 1کيلويي کيمبال موجود
102 کوکتل گوشت 55% وکيوم 300 گرمي کيمبال موجود
103 کوکتل مرغ و پنير 55% نايلون 1 کيلويي کيمبال موجود
104 کوکتل مرغ و پنير 55% نايلون 500 گرمي کيمبال موجود
105 کوکتل مرغ و پنير 55% وکيوم 300 گرمي کيمبال موجود
106 هات داگ 60% توري 500 گرمي کيمبال موجود
107 هات داگ 60% کيمبال - فله موجود
108 هات داگ 60% نايلون 1 کيلويي کيمبال موجود
109 هات داگ آمريکن 200 گرمي کيمبال موجود
110 هات داگ باربيکيو90%(مخصوص) نايلون 1 کيلويي کيمبال موجود
111 هات داگ باربيکيو90%(مخصوص) وکيوم 300 گرمي کيمبال موجود
112 هات داگ پنير 60% کيمبال - فله موجود
113 هات داگ پنير 60% وکيوم 300 گرمي کيمبال موجود
114 هات داگ پنير60% نايلون1 کيلويي کيمبال موجود
115 هات داگ پنيري 60% توري 500 گرمي کيمبال موجود
116 هات داگ سيسيلي 120 گرمي کيمبال موجود
117 هات داگ60% وکيوم 300 گرمي کيمبال موجود
118 کيمبال همبرگر 60% گوساله 500 گرمي نيمه آماده مصرف منجمد 12 عددي موجود
119 کيمبال همبرگر 85% گوساله 500 گرمي نيمه آماده مصرف منجمد 12 عددي موجود
120 همبرگر 30% فله کيمبال موجود
121 همبرگر 30% گوساله 500 گرمي نيمه آماده مصرف منجمد کيمبال موجود
122 همبرگر 30% گوشت گوساله 500 گرمي منجمد بسته نايلوني کيمبال موجود
123 همبرگر 60% فله کيمبال موجود
124 همبرگر 60% گوساله 500 گرمي نيمه آماده مصرف منجمد کيمبال موجود
125 همبرگر 60% گوساله 500 گرمي نيمه آماده مصرف منجمد نيک شف موجود
126 همبرگر 85% گوساله 500 گرمي نيمه آماده مصرف منجمد کيمبال موجود
127 همبرگر 90% 120 گرمي تازه کيمبال موجود
128 همبرگر 90% 150 گرمي تازه کيمبال موجود
129 همبرگر 90% فله کيمبال موجود
130 همبرگر 90% گوساله 400 گرمي نيمه آماده مصرف منجمد نيک شف موجود
131 همبرگر چرخکرده گوساله 500 گرمي تازه کيمبال موجود
132 همبرگر گوساله موجود
133 ران با پوست بدون کمر بدون دنبالچه موجود
134 سینه بدون پوست و استخوان (استیکی) موجود
135 سینه بدون پوست با استخوان موجود
136 راسته ممتاز موجود
137 روغن سرخ کردنی 16 کیلویی موجود
138 روغن مایع سویا 16 کیلویی موجود
139 سس مایونز موجود
140 سس کچاپ موجود
141 ماهی قزل آلا موجود
142 قلوه گاه بدون استخوان موجود
143 چرخ کرده مخلوط موجود
144 چنجه موجود
145 چنجه موجود
146 شاندیزی موجود
147 قلوه موجود
148 دل موجود